Greenplum 6 软件包目录畅游(上)

昨天分享了一个单机版本集群的快速安装,具体请翻看我之前的文章,今天咱们来一起看看Greenplum安装目录分别都有什么内容,具体作用是什么。请大家注意,本文章中介绍的仅仅是软件安装目录的内容,并没有涉及到数据存储目录的内容,二者不能混为一谈。

软件包安装位置

Greenplum 6在安装完成后,与大部分其他应用软件的位置一致,默认的安装位置为/usr/local下。

[gpadmin@gp1 local]$ ls -al
总用量 4
drwxr-xr-x. 14 root root 187 12月 17 11:24 .
drwxr-xr-x. 13 root root 155 9月  1 21:55 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 160 12月 27 17:58 bin
drwxr-xr-x. 2 root root  6 4月 11 2018 etc
drwxr-xr-x. 2 root root  6 4月 11 2018 games
drwxr-xr-x 10 root root 272 9月 26 02:53 go
lrwxrwxrwx  1 root root  29 12月 17 11:24 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.2.1
drwxr-xr-x 11 root root 187 12月 17 11:24 greenplum-db-6.2.1
drwxr-xr-x. 3 root root  20 12月 27 17:58 include
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 12月 27 17:58 lib
drwxr-xr-x. 3 root root  19 9月  8 04:18 lib64
drwxr-xr-x. 2 root root  6 4月 11 2018 libexec
drwxr-xr-x. 2 root root  6 4月 11 2018 sbin
drwxr-xr-x. 9 root root 107 12月 27 17:58 share
drwxr-xr-x. 2 root root  6 4月 11 2018 src
[gpadmin@gp1 local]$ pwd
/usr/local

从上面的shell查询结果可以看到,有两个叫Greenplum的东西。[greenplum-db-6.2.1]是真正的代码目录,软件安装完后,所有与GP相关的内容均存储在这个目录下,[greenplum-db]这个则是一个软连接,指向上面目录。这里采用软连接的方式对于系统管理和升级都非常方便,同一大版本,基本可以通过更新软连接指向的方式升级;而采用统一软连接的名称也能避免一些维护程序的修改工作。

软件目录畅游

首先我们来看一下Greenplum软件安装目录下的内容都有哪些。

[gpadmin@gp1 greenplum-db]$ ls -al
总用量 160
drwxr-xr-x 11 root root  187 12月 17 11:24 .
drwxr-xr-x. 14 root root  187 12月 17 11:24 ..
drwxr-xr-x  7 root root  4096 12月 17 11:24 bin
drwxr-xr-x  3 root root   22 12月 17 11:24 docs
drwxr-xr-x  2 root root   60 12月 17 11:24 etc
drwxr-xr-x  3 root root   20 12月 17 11:24 ext
-rwxr-xr-x  1 root root  783 12月 17 11:24 greenplum_path.sh
drwxr-xr-x  4 root root  4096 12月 17 11:24 include
drwxr-xr-x  6 root root  4096 12月 17 11:24 lib
-rw-r--r--  1 root root 135617 12月 13 02:57 open_source_license_pivotal_greenplum.txt
drwxr-xr-x  7 root root   93 12月 17 11:24 pxf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 12月 17 11:24 sbin
drwxr-xr-x  5 root root   52 12月 17 11:24 share

bin目录

故名思义,这个目录下的文件基本都是Greenplum的可执行命令,与其他Linux软件的套路一样,如果想要使用bin下面的命令,bin目录必须被添加到操作系统PATH变量,所不同的是,我们不需要手工处理该操作,当你在source greenplum_path.sh的时候,这些工作他已经帮你完成了。

gpadmin@gp1 greenplum-db]$ ls -al bin
总用量 122048
drwxr-xr-x 7 root root   4096 12月 17 11:24 .
drwxr-xr-x 11 root root   187 12月 17 11:24 ..
-rwxr-xr-x 1 root root  65125 12月 13 02:57 analyzedb
-rwxr-xr-x 1 root root  251160 12月 13 02:57 clusterdb
-rwxr-xr-x 1 root root  246904 12月 13 02:57 createdb
-rwxr-xr-x 1 root root  383616 12月 13 02:57 createlang
-rwxr-xr-x 1 root root  249536 12月 13 02:57 createuser
-rwxr-xr-x 1 root root  230096 12月 13 02:57 dropdb
-rwxr-xr-x 1 root root  383512 12月 13 02:57 droplang
-rwxr-xr-x 1 root root  229880 12月 13 02:57 dropuser
-rwxr-xr-x 1 root root 2188616 12月 13 02:57 ecpg
-rwxr-xr-x 1 root root  16204 12月 13 02:57 gpactivatestandby
-rwxr-xr-x 1 root root   493 12月 13 02:57 gpaddmirrors
-rwxr-xr-x 1 root root  166749 12月 13 02:57 gpcheckcat
drwxr-xr-x 2 root root   4096 12月 17 11:24 gpcheckcat_modules
-rwxr-xr-x 1 root root 2514288 12月 13 02:57 gpcheckcloud
-rwxr-xr-x 1 root root  27480 12月 13 02:57 gpcheckperf
-rwxr-xr-x 1 root root   6052 12月 13 02:57 gpcheckresgroupimpl
-rwxr-xr-x 1 root root  22604 12月 13 02:57 gpconfig
drwxr-xr-x 2 root root   4096 12月 17 11:24 gpconfig_modules
-rwxr-xr-x 1 root root  14497 12月 13 02:57 gpdeletesystem
-rwxr-xr-x 1 root root  109833 12月 13 02:57 gpexpand
-rwxr-xr-x 1 root root  435688 12月 13 02:57 gpfdist
-rwxr-xr-x 1 root root  32095 12月 13 02:57 gpinitstandby
-rwxr-xr-x 1 root root  81788 12月 13 02:57 gpinitsystem
-rwxr-xr-x 1 root root 6475584 12月 13 02:57 gpkafka
-rwxr-xr-x 1 root root   320 12月 13 02:57 gpload
-rwxr-xr-x 1 root root   202 12月 13 02:57 gpload.bat
-rwxr-xr-x 1 root root  107558 12月 13 02:57 gpload.py
-rwxr-xr-x 1 root root  82833 12月 13 02:57 gpload.pyc
-rwxr-xr-x 1 root root  20933 12月 13 02:57 gplogfilter
-rwxr-xr-x 1 root root  456216 12月 13 02:57 gpmapreduce
-rwxr-xr-x 1 root root  373232 12月 13 02:57 gpmmon
-rwxr-xr-x 1 root root  20400 12月 13 02:57 gpmovemirrors
-rwxr-xr-x 1 root root   1224 12月 13 02:57 gpperfmoncat.sh
-rwxr-xr-x 1 root root   7675 12月 13 02:57 gpperfmon_install
-rwxr-xr-x 1 root root   339 12月 13 02:57 gppkg
-rwxr-xr-x 1 root root   547 12月 13 02:57 gprecoverseg
-rwxr-xr-x 1 root root   1149 12月 13 02:57 gpreload
-rwxr-xr-x 1 root root   4144 12月 13 02:57 gpscp
-rwxr-xr-x 1 root root   9503 12月 13 02:57 gpsd
-rwxr-xr-x 1 root root  233960 12月 13 02:57 gpsmon
-rwxr-xr-x 1 root root 19323328 12月 13 02:57 gpss
-rwxr-xr-x 1 root root 16547104 12月 13 02:57 gpsscli
-rwxr-xr-x 1 root root   9173 12月 13 02:57 gpssh
-rwxr-xr-x 1 root root  32583 12月 13 02:57 gpssh-exkeys
drwxr-xr-x 2 root root    98 12月 17 11:24 gpssh_modules
-rwxr-xr-x 1 root root  35203 12月 13 02:57 gpstart
-rwxr-xr-x 1 root root   421 12月 13 02:57 gpstate
-rwxr-xr-x 1 root root  46654 12月 13 02:57 gpstop
-rwxr-xr-x 1 root root   2731 12月 13 02:57 gpsys1
-rwxr-xr-x 1 root root  490216 12月 13 02:57 initdb
drwxr-xr-x 3 root root   4096 12月 17 11:24 lib
-rwxr-xr-x 1 root root  15198 12月 13 02:57 minirepro
-rwxr-xr-x 1 root root  295288 12月 13 02:57 pg_basebackup
-rwxr-xr-x 1 root root 1658352 12月 13 02:57 pgbouncer
-rwxr-xr-x 1 root root  102544 12月 13 02:57 pg_config
-rwxr-xr-x 1 root root  122920 12月 13 02:57 pg_controldata
-rwxr-xr-x 1 root root  156128 12月 13 02:57 pg_ctl
-rwxr-xr-x 1 root root 1564928 12月 13 02:57 pg_dump
-rwxr-xr-x 1 root root  314808 12月 13 02:57 pg_dumpall
-rwxr-xr-x 1 root root  232336 12月 13 02:57 pg_isready
-rwxr-xr-x 1 root root  182928 12月 13 02:57 pg_receivexlog
-rwxr-xr-x 1 root root  193880 12月 13 02:57 pg_recvlogical
-rwxr-xr-x 1 root root  165248 12月 13 02:57 pg_resetxlog
-rwxr-xr-x 1 root root  723712 12月 13 02:57 pg_restore
-rwxr-xr-x 1 root root  454736 12月 13 02:57 pg_rewind
-rwxr-xr-x 1 root root  753768 12月 13 02:57 pg_upgrade
-rwxr-xr-x 1 root root  513592 12月 13 02:57 pg_xlogdump
-rwxr-xr-x 1 root root 63414200 12月 13 02:57 postgres
lrwxrwxrwx 1 root root    8 12月 17 11:24 postmaster -> postgres
-rwxr-xr-x 1 root root 1491912 12月 13 02:57 psql
-rwxr-xr-x 1 root root  250648 12月 13 02:57 reindexdb
drwxr-xr-x 2 root root    20 12月 17 11:24 stream
-rwxr-xr-x 1 root root  259960 12月 13 02:57 vacuumdb
[gpadmin@gp1 greenplum-db]$

以上列表具体软件的用途不详细展开了,可以移步官方文档或者部分参考本社区的开源GPDB 6中文文档(不包含企业级组件的使用,如gpkafka、gpss等,企业级组件建议购买官方服务或参考官方英文文档),这里简单提一下,从GPDB 5.x开始,已经陆续增加和删除了几个常用的组件,分别如下:

 • 新增gpkafka,用于对接kafka数据;
 • 新增gpbackup工具用于数据备份,属于单独组件,不在默认安装包中;
 • 新增gpcopy工具,用于集群数据复制和迁移;
 • 删除gpcheck工具,该工具原来用于验证操作系统参数配置;
 • 删除gpfilespace工具,该工具原来用于创建文件空间;
 • 删除gp_dump和gpcrondump,该工具原来用于备份GP集群,目前已经被gpbackup替代;

未完待续~

“Greenplum 6 软件包目录畅游(上)”的2个回复

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注